Gaziantep
  Sanliurfa
  Kilis
  Kahramanmaras
  Adiyaman
  Ürünlerimiz
  Bölge Birligimiz
  Sikça Sorulan Sorular
  Koop-Is Sendikasi
  Pratik Bilgiler 
 • DOLAR
 ALIŞ

-equiv="Co TL

 SATIŞ

equiv="Con TL

 • EURO
 ALIŞ

E>

 SATIŞ

-equiv="Con TL

 

KREDİLERİMİZ

 

Tarım Kredi Kooperatifleri 142 yıllık bir geçmişe sahip yaygın şube ağı ve kooperatifçilik alanında yetişmiş nitelikli personeliyle tarımsal üretim yapan ve Kooperatiflerimize üye olan
Üreticilerimizin ekonomik menfaatlerini korumak ve özellikle meslek ve geçimleriyle ilgili ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ortaklarımıza Kısa ve orta vadeli kredileri kullandırmaktadır.

KISA VADELİ İŞLETME  KREDİLERİ

Kısa vadeli İşletme Kredileri, ortakların tarımsal işletmesinin tohumluk, fide, fidan, kimyevi gübre,zirai mücadele ilacı,karma hayvan yemi, akaryakıt gibi girdilerin temini ve nakit ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile bir yıl vade ile verilen kredidir.
İşletme (Çevirme) Kredileri
İşletme Kredileri, ortağın yıllık devamlı üretim giderlerini karşılamak ve işletme sermayesinin eksik unsurlarını tamamlamak amacıyla o yılın ürün bedelinden ödenmek üzere en çok bir yıl vade ile açılmakta ve nakit olarak kullandırılmaktadır.
Tohumluk Kredileri
Tohumluk kredileri bir dekardan elde edilecek ürün verimini artırmak amacıyla ortaklara ayni olarak hububat,patates gibi ürünler için kullandırılan en çok 1 yıl vadeli kredidir.
Kimyevi Gübre Kredileri
Bir dekardan elde edilecek ürün verimini artırmak amacıyla en çok bir yıl vadeli ve ayni olarak kullandırılır.
Hayvancılık İşletme Kredileri
Tarımsal bir işletmesi olan veya arazisi olmadığı halde doğrudan doğruya besicilik dahil hayvancılıkla uğraşan ortaklara hayvanların cinsi ve sayısı göz önüne tutularak verilen kredilerdir.
Hayvancılık kredileri Büyük ve küçükbaş hayvancılık,arıcılık,kümes hayvancılığı v.b.kapsamaktadır.
Tarımsal İlaç Kredileri
Zirai mücadele için açılan ilaç kredileri ile ürün cinsi ve ekim sahası göz önüne tutularak ortakların her türlü haşare, zararlı ile mücedele etmesini sağlamak üzere ayni olarak kullandırılan kredilerdir.
Akaryakıt Kredisi
Ortaklarımızın ihtiyaç duydukları motorin ve madeni yağ ihtiyaçları ayni olarak karşılanmaktadır.
Diğer İşletme Kredileri
Ortaklarımızın sera, su ürünleri, el sanatları ve benzeri ihtiyaçları için ayni olarak kredi kullandırılmaktadır.

ORTA VADELİ YATIRIM KREDİLERİ

Donatma Kredileri; tarımsal işletmenin canlı ve cansız demirbaş unsurlarını oluşturan her nevi tarımsal araç, meyve fidanı ile irat hayvanlarının sağlanması amacıyla en çok 3 yıla kadar vade ile açılan ayni olarak kullandırılan kredilerdir.

– Tarımsal Araç-Gereç Kredileri :
İşletmenin faaliyetini sürdürmesinde ihtiyaç duyulan her çeşit tarımsal araç-gereç, tarımsal araç lastikleri, sergi ve örtü malzemesi vb. diğer girdilerin kooperatifçe sağlanarak ortaklara en çok 3 yıla kadar vadeli kullandırılan ayni kredilerdir.

–  Hayvancılık Donatma Kredileri :
Ortağın ihtiyacı olan kültür ırkı büyükbaş ve küçükbaş irat hayvanı, arı kovanı ve kolonisi, su ürünleri ekipmanları, ipekböcekçiliği ve kümes hayvancılığında kullanılan donatma malzemelerinin kooperatiflerce sağlanarak ortaklara en çok 3 yıla kadar vadeli kullandırılan ayni kredilerdir.

 – Diğer Orta Vadeli Donatma Kredileri :
Ortakların üretimlerini artırıcı ve geliştirici nitelikte yatırım yapmalarını sağlamak amacı ile Merkez Birliğince tespit edilecek esaslar çerçevesinde en çok 3 yıla kadar vade ile açılan kredilerdir.

KREDİ LİMİTLERİMİZ

-Genel Şahıs Haddi 50.000.-YTL                 
(Kooperatiflerimiz yetkisinde azami kullandırabilecekleri kredi miktarı )
-Özel Şahıs Haddi ve Sözleşmeli Üretim Şahıs Haddi 250.000.-YTL
(Bölge Birliğinin onayı ile Genel Şahıs haddinin azami 2 katına kadar)
-Merkez Birliği Onaylı Kredi 500.000.-YTL
(Ortakla sözleşme yapmak şartıyla Bölge Birliği onayıyla Genel Şahıs haddinin 3 katına kadar )
Özel Şahıs haddinin üzerinde kredi talebinde bulunan ortaklarımızın kredi durumları Bölge Birliğinin teklifi üzerine Merkez Birliğince değerlendirilmektedir.

ORTAKLARDAN İSTENEN TEMİNATLAR

Kredinin; ödeme gücü bulunan en az iki ortağın müşterek borçlu ve müteselsil kefaleti ile kullandırılması esastır. Kredisi yüksek bulunan ortaklarla kendilerinden maddi teminat alınmasına lüzum görülen ortaklar için müşterek borçlu ve kefillik müessesesi yanında taşınmaz mal ipoteği ve traktör rehni alınır.

TAR-ET PROJESİ
“EMEĞE DESTEK, ÇİFTÇİYE HİZMET”
 
Doğu Ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde Hayvancılığın Geliştirilmesi Ve Yöre Halkının Refah Düzeyinin Arttırılması Amacıyla 28 İlde Uygulanacak Olan Tar-Et Sözleşmeli Erkek Besi Sığırı Yetiştiriciliği Sözleşmesi, Başbakan Erdoğan İle Tarım Ve Köyişleri Bakanı Eker’in De Onur Konuğu Olarak Koydukları İmzalar İle 16 Temmuz 2006 Tarihinde Ağrı’da hayata geçirildi.
 
PROJE İLE İLGİLİ HUSUSLAR ANA HATLARI İTİBARIYLA ŞÖYLEDİR;
PROJE Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Adıyaman, Ağrı, Ardahan,Artvin, Batman, Bingöl, Bayburt, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tunceli, Van, Malatya, Kilis, K.Maraş, Şırnak İllerindeki: 22’si il merkezinde, 126’sı ilçede,122’si kasaba ve köyde bulunan, Toplam 270 Tarım Kredi Kooperatifinin, 212.500 ortağından, sözleşmeli besi sığırcılığı modelini uygulayabilecek altyapıya sahip ortakları ile TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNİN sorumluluğunda gerçekleştirilecektir.
Projenin kredi ihtiyacı Tarım Kredi Kooperatifleri vasıtasıyla ZİRAAT BANKASINCA karşılanacaktır.
Yetiştirilen besi sığırlarının kesimi ve tüketiciye sunulması, ET BALIK KURUMU tarafından yapılacaktır.
Proje kapsamında kesimi yapılacak besi sığırları için üreticiye, kargas ağırlık üzerinden, T.C TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI tarafından et teşvik primi verilecek olup, bu primler ortaklarına Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığı ile dağıtılacaktır.
 
PROJENİN AMACI
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizin en büyük geçim kaynağı olan hayvancılığın geliştirilmesine ve desteklenmesine katkıda bulunarak bölge insanının gelir seviyesini artırmak ve bu suretle hayat standardını yükseltmek amacına matuf olmak üzere;
Bölge çiftçisinin yetiştirdikleri besi hayvanlarını aracısız olarak satışını gerçekleştirmek,
Bölgede kültür ırkı ve kültür ırkı melezi hayvan beslenmesini teşvik ederek birim hayvandan daha fazla gelir elde etmek,
PROJENİN uygulama alanında, yerli sığır ırklarında suni tohumlamayı teşvik etmek suretiyle hayvan ıslahına katkıda bulunmak,
Üreticilerin, sözleşmeli besicilik modeli çerçevesinde; hayvan barınağı, hayvan beslemesi ve hayvan sağlığı konusunda eğitilerek, modern ve sürdürülebilir bir üretim modeli oluşturarak yöre insanının bulundukları yerde istihdamını sağlamak,
Sözleşmeli üretim modeli ile planlı üretim yapılmak suretiyle, bölgede kaliteli ve kayıt altındaki besi sığırı üretimini arttırmak,
Bölgeler arası hayvan sirkülâsyonunu önleyerek, bulaşıcı hayvan hastalıklarının yayılma risklerini azaltmak,
Yöredeki yem fabrikalarının kapasite kullanım oranları ve hayvancılığa bağlı dericilik gibi yan sanayilerin gelişimini artırmak suretiyle bölge insanına ilave iş imkânları sunmak,
Ülkemiz insanının hayvansal protein ihtiyacının karşılanmasında dışa bağımlılığı azaltmaktır.
 
PROJEDEN KİMLER FAYDALANABİLİR?
-Tarım Kredi Kooperatiflerine vadesi geçmiş borcu bulunmayan,
-Ödeme alışkanlığı iyi olan,
-Sözleşmeli besi sığırcılığı modelini uygulayabilecek altyapı ve bilgi birikimine sahip,
-En az 15 baş, en fazla 50 baş besi sığırının besisini yapabilecek,
 
Kooperatif ortaklarımız ile sözleşme yapılmak suretiyle uygulanacaktır. Sözleşmeli yetiştiricilik modelinde besi süreleri ortalama 6 ay ile 14 ay arasında olacaktır.
Proje kapsamında besiye alınacak hayvanlar, Ortakların mevcut hayvanları olabileceği gibi öz kaynak katsı alınmak suretiyle Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kredilendirilerek tedarik edilebilecektir.
 
TEDARİK EDİLECEK BESİ SIĞIRLARININ CİNSİ VE EVSAFI;
Projenin yürürlük tarihinden itibaren başlayarak 2. yılın sonuna kadar, Kültür ırkı, Kültür ırkı Melezi, Yerli ırk, En fazla 3 yaşında, Karkas Ağırlıkları en az 190 Kg Hayvanların besi kondisyonları asgari % 55 randımanlı, Erkek besi sığırı Olmak artı aranacaktır.
Projenin yürürlük tarihini takip eden 3. seneden itibaren, Kültür ırkı, Kültür ırkı melezi, Kültür Irkı ve kültür ırkı melezi yeterli miktarda erkek besi sığırı tedarik edilemediği takdirde yerli ırk erkek besi sığırları da olabilecektir. En fazla 3 yaşında, Karkas ağırlıkları en az 200 kg, Hayvanların besi kondisyonlarının % 58 randımanlı, Erkek besi sığırı Olmak şartı aranacaktır.
Sözleşmeli üretim yapılacak ortak işletmelerinin tescili, Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerince yapılmış olacak, besiye alınacak erkek besi sığırlarının da anılan kurum tarafından verilen kulak küpelerinin bulunması şartı aranacaktır.
Bu çerçevede besi sığırlarının kulak küpelerine göre her türlü resmi evrakları ve pasaportları besici ORTAK’larımız tarafından temin edilecektir.
Sözleşmeli modelde, hayvanların bir program dahilinde beslenilmesini teminen yem rasyonları önerilecek, bu rasyonlarda kullanılacak karma yem ihtiyaçları da kredili olarak Tarım Kredi Kooperatiflerince karşılanacak, Sözleşme yapılan ortakların işletmeleri, belirli dönemlerde yetkili ve uzmanlarımız tarafından ziyaret edilerek gerekli tavsiyelerde bulunulacaktır.
 
FİYAT TESPİTİ:
EBK tarafından Türkiye genelinde uygulanan alım fiyatları esas alınacaktır.
Fiyat tespitinde; % 55 - % 60 randımanlı besi sığırları 1. kalite, % 55’den aşağı randımanlı besi sığırları 2 kalite olarak baz alınacaktır.
Et teşvik priminin ödenmesine ilişkin Kararname ve Tebliğin yayımlanmasını müteakip 15 Eylül 2006 tarihi itibarıyla fiilen uygulamaya geçilmesi beklenen projenin süresi10 yıldır. Proje yürürlüğe girmeden önce Teşkilatımızı ve ortaklarımızı ilgilendiren mevzuat düzenlemeleri ayrıca yapılarak duyurulacaktır.
 
SONUÇ:
10 yıllık uygulama neticesinde 880.000 baş hayvan besiye alınacak,1.500.000.000 YTL’lik bir iş hacmine ulaşılacak, Yılda 30.000 kişi/yıl geçim kaynağı olacak,340.000.000 YTL yatırım tasarrufu sağlanacak, Modern anlamda besicilik alt yapısı oluşacak, Sürdürülebilir yetiştiricilik modeli oluşacak, Proje, yem ve dericilik gibi hayvancılık sanayiinin de gelişimini sağlayacak olup, ilave istihdam oluşturacaktır.
 
Genel Müdürlük : 0 312 2137480
Sivas Bölge Birliği : 0 346 2270421
Trabzon Bölge Birliği : 0 462 2302163
Erzurum Bölge Birliği : 0 422 3156035
Malatya Bölge Birliği : 0 442 2127181
Gaziantep Bölge Birliği : 0 342 3210111

 

 

Copyright © 2007 Tarim Kredi Kooperatifleri Gaziantep Bölge Birligi Müdürlügü